ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή, περιέχονται διατάξεις, που ικανοποιούν αιτήματα του δικηγορικού σώματος και αντιμετωπίζουν λυσιτελώς προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Ειδικότερα:

Α. Αναστολή καταχρηστικών προθεσμιών, κατά το χρονικό διάστημα της πρώτης και της δεύτερης φάσης της πανδημίας

Με ερμηνευτική διάταξη, ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, που ανεστάλησαν (ή παρατάθηκαν) κατά τα διαστήματα 13.3.2020 έως 31.5.2020 και 7.11.2020 έως 5.4.2021 νοούνται και όλες οι καταχρηστικές προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων. Αντιμετωπίζεται, έτσι, νομοθετικά το τεράστιο πρόβλημα ανασφάλειας δικαίου, που έχει δημιουργηθεί μετά τις αντιφατικές αποφάσεις τμημάτων του Αρείου Πάγου.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται ρητά και η αναστολή των καταχρηστικών προθεσμιών, κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας, μετά από παρέμβαση της Ολομέλειας και σχετική νομοτεχνική βελτίωση της αρχικά προτεινόμενης διάταξης

Β. Αναστολή προθεσμιών, κατά τον μήνα Αύγουστο

Στις προθεσμίες που αναστέλλονται, κατά το μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ, περιλαμβάνονται πλέον με ρητή διάταξη και οι κάτωθι περιπτώσεις:

• οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 468 παρ. 1 για την επίδοση αγωγής, και στο άρθρο 468 παρ. 2 εδ. α΄ και γ΄ περί προσκόμισης αποδεικτικών μέσων και υπομνήματος και έγγραφης προσθήκης-αντίκρουσης στις περιπτώσεις μικροδιαφορών,

• η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων κατόπιν κλήσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 237 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

• η προθεσμία προσθήκης των οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την εξέταση των μαρτύρων, των διαδίκων, την διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 9 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και

• η προθεσμία υποβολής αιτήματος προσδιορισμού νέας συζήτησης κατά το άρθρο 260 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Γ. Νομική Βοήθεια

1. Επίσπευση καταβολής αποζημιώσεων

Προβλέπεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του ΤΑΧΔΙΚ και της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας θα προσληφθούν δικηγόροι για την επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής του τμήματος της αποζημίωσης νομικής βοήθειας, που θα προκαταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο, προ της συνολικής εκκαθάρισης/ενταλματοποίησης.

Οι εν λόγω δικηγόροι θα εκδίδουν, κατόπιν ελέγχου των φακέλων, εντολή πληρωμής για την άμεση καταβολή των ως άνω αποζημιώσεων στους δικαιούχους συναδέλφους, έχοντας προς τούτο την σχετική αρμοδιότητα, με ειδική διάταξη νόμου. Σημειώνεται ότι στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ) εκκρεμούν παραπάνω από 40.000 ανεκκαθάριστοι φάκελοι για αποζημιώσεις νομικής βοήθειας.

Η ρύθμιση εισήχθη με το άρθρο 5 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 1397/115/26.7.2022 υπουργικής τροπολογίας, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο εδώ: https://bit.ly/3b6PWUs .

2. Πρόσθετη αποζημίωση δικηγόρων για κάλυψη εξόδων νομικής βοήθειας

Ρητά προβλέπεται πλέον ότι οι δικηγόροι, που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας, θα δικαιούνται πρόσθετης αποζημίωσης για έξοδα που αποδεδειγμένα πραγματοποιήσαν για την διεκπεραίωση της ανατεθείσας υπόθεσης, κατόπιν προσκόμισης στο ΤΑΧΔΙΚ των παραστατικών, που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της δαπάνης.

Η ρύθμιση εισήχθη με το άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1397/115/26.7.2022 υπουργικής τροπολογίας το πλήρες κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο εδώ: https://bit.ly/3b6PWUs

Για το ακριβές περιεχόμενο των άρθρων 50 και 51 του άνω νομοσχεδίου, για την αναστολή των καταχρηστικών προθεσμιών, κατά την πρώτη και δεύτερη φάση της πανδημίας και για την αναστολή των προθεσμιών, κατά το μήνα Αύγουστο, όπως ψηφίστηκαν βλέπετε το συνημμένο.