Η κάτωθι συνημμένη επικαιροποιημένη έκδοση του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος ενσωματώνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του Κώδικα (συμπεριλαμβανομένου του ν. 4964/2022).