ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 349 ΚΠΔ

Μετά την ομόθυμη συλλογική παρέμβαση  του δικηγορικού σώματος (βλ. τις σχετικές αποφάσεις των θεσμικών συλλογικών οργάνων  εδώ: https://bit.ly/3Nnau8x και εδώ: https://bit.ly/3QEC8Ar ),   ο Υπουργός Δικαιοσύνης προχώρησε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις στη διάταξη,  που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ, οι οποίες υπερψηφίστηκαν, σύμφωνα με τις οποίες:

α) «Ο σοβαρός λόγος υγείας (που προβάλλεται προς τον σκοπό αναβολής της δίκης) αποδεικνύεται αποκλειστικά με ιατρική πιστοποίηση  νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ακρίβεια της οποίας ελέγχεται με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση του δικαστηρίου».

β) «Το δικαστήριο πριν διατάξει την αναβολή, υποχρεούται να διερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης. Το δικαστήριο αναβάλλει  στη συντομότερη  δικάσιμο, η οποία  δεν δύναται να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες».

γ) «Για την υποβολή αιτήματος  αναβολής που συνίσταται σε κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία,  απαιτείται,  αυτός που προβάλλει το κώλυμα να προσκομίζει υποχρεωτικά στο δικαστήριο κάθε νομιμοποιητικό, διαδικαστικό ή άλλο έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται  πλήρως,  ο λόγος της αναβολής. Το αίτημα υποβάλλεται μόνο μία φορά. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να υποβληθεί και δεύτερη, στην περίπτωση που το κώλυμα  προέκυψε  σε χρόνο  μεταγενέστερο  της πρώτης αναβολής».

Οι βελτιώσεις αυτές, παρότι δεν επιλύουν το σύνολο των προβλημάτων  που έχουν επισημανθεί για την απονομή της Δικαιοσύνης, αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες της αρχικά κατατεθείσης ρύθμισης και προλαμβάνουν σημαντικές ανεπιεικείς καταστάσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δικηγόρους.