ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
& ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ 2023

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Β΄ 2023, παρακαλούνται να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά για το διορισμό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@justice.gov.grσε ενιαίο αρχείο pdf, στο οποίο ως πρώτη σελίδα να είναι η αίτηση διορισμού τους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα, προς Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών (Β5).

Συγκεκριμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Αίτηση για διορισμό δικηγόρου (υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί την παρούσα ανακοίνωση) στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος,

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρο.8 του Ν.1599/1986, περί μη υπαγωγής του ενδιαφερομένου στα ασυμβίβαστα του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και περί μη καταδίκης στις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 6 του ιδίου Κώδικα (υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί την παρούσα ανακοίνωση) και

γ) μεγαρόσημο των 3€,  (δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας μεγαροσήμων από την υπηρεσία), το οποίο μπορείτε να προμηθεύεστε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm επιλέγοντας: Δικαιοσύνης-Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ-Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ.

Για τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης  (ΚΑΔ) θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, (www.ministryofjustice.gr), όπου αναρτάται ο πίνακας επιτυχόντων, στον οποίο αναγράφονται οι  ΚΑΔ και ανανεώνεται συνεχώς.
Ο πίνακας θα είναι αναρτημένος στην Αρχική Σελίδα του Υπουργείου, στην κατηγορία «Προκηρύξεις» και στην υποενότητα Διαγωνισμοί – Δικηγόρων.  Ακολούθως, με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στην ιστοσελίδα του Ε.Τ. (www.et.gr), επιλέγετε τη στήλη «Αναζήτηση Δημοσιευμάτων με ΚΑΔ» για να πληροφορηθείτε το ΦΕΚ διορισμού σας. Μέχρι τη δημοσίευση του ΦΕΚ στην ως άνω ιστοσελίδα, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Σε στάδιο επεξεργασίας». Μετά τη δημοσίευση ακολουθείτε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 4δ του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει, ήτοι ορκωμοσία και εν συνεχεία εγγραφή στο μητρώο του οικείου συλλόγου, αντίστοιχα.