ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣΛ ΣΤΙΣ 9/11

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά τη συνεδρίασή του της 7/11/2022, στα πλαίσια των κινητοποιήσεών του σχετικά με τα οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων σε συνθήκες μείωσης της δικηγορικής ύλης και αύξησης του κόστους ζωής, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Λευκάδας από την άσκηση των καθηκόντων τους, την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, με αιτήματα:

1.- την ματαίωση της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων από την 01/01/2023,

2.- την κατάργηση, άλλως μείωση του ΦΠΑ στις δικαστικές υπηρεσίες,

3.- την επέκταση απαλλαγής των επιτηδευματιών από τον ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ,

4.- την επίλυση του τεράστιου προβλήματος καθυστέρησης στην καταβολή αποζημιώσεων νομικής βοήθειας,

5.- την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,

6.- την καθιέρωση υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στις εμπράγματες δικαιοπραξίες για τον αγοραστή, καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες ενοχικών συμβάσεων σημαντικού αντικειμένου,

7.- την επίλυση οικονομικών θεμάτων των εμμίσθων δικηγόρων.

Κατά την ημέρα της αποχής θα χορηγείται άδεια:

  1. Σε υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας
  2. Ειδικά για τις ποινικές υποθέσεις:
  3. Όταν υπάρχουν κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)
  4. Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄βαθμό.
  5. Για συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
  6. Για συζήτηση ΜΟΝΟ της παράτασης προσωρινής διαταγής κατά την ορισθείσα δικάσιμο συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων.

Αναβολές:

Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση -στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου- να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ